Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 26/04/2022


Punt 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 00:24

Punt 2n. Aprovació suspensió atorgament de llicencies per estudi/reforma del Pla General d’Ordenació Urbana vigent de l’Alcúdia (g/2022/1) 00:47

Punt 3r. Aprovació conveni de col·laborció, entre la Excl·lentíssima Diputació Provincial de València i l’Ajuntament del’Alcúdia, per a l’adhesió a la plataforma Connecta València per a entitats locals de la Diputació de València. (B.3.7.2/2022/4) 07:08

Punt 4t. Aprovació Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de l’Alcúdia (h.8.2/2022/1) 13:29

Punt 5é. Aprovació modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (f.2.1/2022/1) 16:58

Punt 6é. Aprovació modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per entrada a espectacles públics i per la utilització de les instal·lacions de la casa de la cultura. (f.2.1/2022/2). 29:00

Punt 7é. Aprovació prórroga contracte «Servicio de colaboración en la gestión tributaria, censal, inspectora y recaudadora» (d.2.1.2/2019/3). 37:37

Punt 8é. Aprovació adjudicació de contracte per a la formalització d’una operació de préstec a llarg termini per import d’1.500.000,00€. (f.3.7/2022/1). 44:35

Punt 9é. Aprovació modificació de crèdits nº2022/04 del Pressupost Municipal de 2022 (f.1.2/2022/4). 54:03

Punt 10é. Proposta de resolució per el Dia Mundial del Limfoedema. (a.2.4.3/2022/4). 01:04:21

Punt 11é. Proposta de resolució per a sol·licitar una serie de propostes d’acord per a millorar la relació existent entre les confederacions hidrogràfiques i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana(a.2.4.2/2022/4). 01:12:21

Punt 12é. Donar compte de l’Informe sobre l’avaluació del compliment de la morositat durant el primer trimestre de l’exercici 2022 (f.3.2.1/2022/2). 01:25:09

Punt 13é. Donar compte de l’informe anual sobre l’avaluació del control intern efectuat per la intervenció municipal corresponent a l’exercici pressupostari 2021(p.1.4.1.15/2022/1). 01:28:20

Punt 14é. Assumptes d’alcaldia. Decrets.. 01:31:41

Punt 15é. Assumptes extraordinaris. 01:32:01

PRECS I PREGUNTES 01:32:10

Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Alcúdia 26/04/2022

Inici


Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València